ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • XVI საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები

  თბილისი, საქართველო

  სიმპოზიუმის ორგანიზატორი:

  კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA)

  თანაორგანიზატორები:

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

  გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XVI საერთაშორისო სიმპოზიუმზე –

  რომელიც ჩატარდება 2023 წლის 27-29 სექტემბერს.

  სიმპოზიუმი ინტერდისციპლინურია.

  სიმპოზიუმის თემაა:

  „სოციალისტური რეალიზმის ეპოქა ლიტერატურასა და ხელოვნებაში“

  სიმპოზიუმის პრეამბულა

  სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს სექციები:

  – სოციალისტური რეალიზმი. ტერმინი, პროცესი, მიმდინარეობა

  – სოციალისტური რეალიზმი და საბჭოთა დისკურსი

  – სოციალისტური რეალიზმის მოდელები და ფორმები

  – სოციალისტური რეალიზმი „ადამიანური სახით“

  – სოციალისტური რეალიზმი და მეტაფორული აზროვნება

  – სოციალისტური რეალიზმის პოეტიკა და პოლიტიკა

  – სოცრეალიზმის ეპოქის ლიტერატურული კრიტიკა და პუბლიცისტიკა

  – ხელოვნება და სოციალისტური რეალიზმი

  სიმპოზიუმის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური.

  გთხოვთ შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა და თეზისები გამოგზავნეთ 2023 წლის 30 ივნისამდე მისამართზე:  rustaveliconference@gmail.com

  თეზისიები იგზავნება ორ ენაზე: ქართულად და ინგლისურად

  (ყურადღება მიაქციეთ ინგლისური ტექსტის ხარისხს!)

  მოცულობა – 250 სიტყვა. ორივე ენაზე შრიფტი – Sylfaen. შრიფტის ზომა – 10, ინტერვალი – 1;

  *არასწორად ატვირთული თეზისები და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!

  სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს მონაწილეთა შერჩევის უფლებას.
  შედეგების შეტყობინების ბოლო ვადა – 20 ივლისი;

  შერჩეული მონაწილეებისათვის დაწესებულია სარეგისტრაციო გადასახადი:

  უცხოელი მეცნიერებისათვის – 90 ევრო

  ქართველი მეცნიერებისათვის:

  • მოხსენებით გამომსვლელთათვის – 90 ლარი;
  • თანაავტორობით გამომსვლელთათვის (ორი თანაავტორი) – 120 ლარი;
  • სტუდენტებისთვის (მაგისტრანტი, დოქტორანტი)– 50 ლარი
  • სტუდენტებისთვის (მაგისტრანტი, დოქტორანტი) თანაავტორობთ– 80 ლარი

  სარეგისტრაციო გადასახადი მოხსენებით გამომსვლელთათვის ითვალისწინებს შემდეგს:

  • სიმპოზიუმის ბეჭდური და ელექტრონული მასალის გამოცემა (პროგრამა, თეზისები, მასალები);
  • ყავა–ჩაის შესვენებები სიმპოზიუმის დღეებში;

  სიმპოზიუმის დასრულების შემდეგ გამოიცემა სიმპოზიუმის მასალების კრებული (ელექტრონული და ბეჭდური), რომელსაც მიენიჭება DOI სარეგისტრაციო ნომერი და განთავსდება GOOGLE SCHOLAR-ის ბაზაში.

  რჩეული მოხსენებები, სტატიების სახით, დაიბეჭდება საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში „სჯანი“, რომელიც განთავსებულია CEEOL, VABB-SHW, ERIH PLUS-ის და EBSCO-ს ბაზებში.