ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • რაჰილია გაებულაევა
    (აზერბაიჯანი)

    ბაქოს სლავისტიკის უნივერსიტეტი

    პლენარული მომხსენებელი/თემატური სექციის ხელმძღვანელი