ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • კონრად გუნეში
    (დიდი ბრიტანეთი)

    ლონდონის ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი

    პლენარული მომხსენებელი/თემატური სექციის ხელმძღვანელი