ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • რაჰილია გაებულაევა

    ბაქოს სლავური უნივერსიტეტის პროფესორი
    კომპარატივისტული ლიტერატურის აზერბაიჯანის ასოციაციის პრეზიდენტი
    (აზერბაიჯანი)