ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • რახილა გაიბულაევა
  • ბაქოს სლავისტიკის უნივერსიტეტის პროფესორი,
   კომპარატივისტული ლიტერატურის აზერბაიჯანის ასოციაციის პრეზიდენტი
   (ბაქო, აზერბაიჯანი)