ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • თათია ობოლაძე

    თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატვისტიკის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი,
    საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი