ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ზოგადი ინფორმაცია

    * მხოლოდ ქართველმა მონაწილეება უნდა შეავსონ, როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად!

    თეზისის ინფორმაცია

    * თეზისი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ერთ დოკუმენტში), მოცულობა – არაუმეტეს 250 სიტყვა. შრიფტი – Sylfaen. შრიფტის ზომა – 11, ინტერვალი – 1;